ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಕಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ 09 ವಿಷಯಗಳು

By |2021-05-22T07:00:45+00:00April 3rd, 2020|Kannada|

ಇಂದಿನ ಹೈಟೆಕ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳು ಕಲಿಯುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . [...]